Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Α.Μ.Κ.Ε. ανακοινώνει πρόσκληση απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου ‘’Social Agrbusiness and Farmworkers Cooperatives – AGRIFARM’’, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V-A ‘’Greece-Italy 2014-2020’’.

Προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα νομικά ή φυσικά πρόσωπα να καταθέσουν σε σφραγισμένο κλειστό φάκελο την προσφορά τους με τα σχετικά δικαιολογητικά,  για την παροχή ‘’Δράσεις Οργάνωσης και Δημοσιότητας των εκπαιδεύσεων και υποστήριξη συμβούλων και στελεχών Επιστημονικού Κέντρου στο πλαίσιο του έργου AGRIFARM’’ έως Τετάρτη 24/02/2021 και ώρα 14:00μμ.

Για να δείτε την Πρόκλσηση πατήστε εδώ