Σας ενημερώνουμε ότι για την υπ. αριθμ. πρωτ.: 245/25.10.2019 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο  «Παροχή Υπηρεσιών coaching, mentoring και ενδυνάμωσης» στο πλαίσιο του έργου Investment Development and Empowerment Action – “IDEA”» (Παραδοτέο 4.4.2) προϋπολογισμού 19.676,16 € πλέον  ΦΠΑ 24% (ΦΠΑ: 4.722,28.€ –  Προϋπολογισμός συμ/νου ΦΠΑ: 24.398,44€)

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 05/11/2019 και ώρα 12:00.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 04/11/2019 και ώρα 12:00.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως, με courier ή ταχυδρομείο, αλλά θα πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο του φορέα έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Νικόλαος Δημητριάδης