(ΚΛΕΙΣΤΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ)

Η ΑΜΚΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3 ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Σουλίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5002182, η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» – Άξονας προτεραιότητας 05 – ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (ΕΣΠΑ 2014-2020)  (Κωδ. Πρόσκλησης: 27/2016 – Α/Α/ ΟΠΣ: 1564) και συγκεκριμένα για τις εξής θέσεις:

      • Κωδ.101. ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Συντονιστής), 1 άτομο
      • Κωδ. 102. ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό, 1 άτομο

Απαραίτητα δικαιολογητικά: Συμπληρωμένη Αίτηση, Ταυτότητα, Αντίστοιχος τίτλος σπουδών/ εκπαίδευσης, δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας, πιστοποιητικά για τα λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια (Βεβαίωση ΟΑΕΔ ανεργίας πρόσφατη κλπ). Για τη θέση με κωδικό 101 είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ.

Παρακαλούμε διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση & τα παραρτήματα. Δεν δίνονται τηλεφωνικώς διευκρινίσεις για την συμπλήρωση των αιτήσεων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση και η αίτηση είναι αναρτημένες και στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σουλίου. Οι Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές σε κλειστό φάκελο, ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο,  ώρες 10.00 με 12.00, στην ακόλουθη διεύθυνση υπόψη κου Οικονομόπουλου Κωνσταντίνου:

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3 ΑΜΚΕ
Διεύθυνση: Μιαούλη 7 & Παναγή Τσαλδάρη 24, 15122 Μαρούσι – Αθήνα
Τηλ/Fax: 211 7057627
E-mail: info@3ts.gr

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Σουλίου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Δείτε  ΕΔΩ την αναλυτική ανακοίνωση για τις θέσεις

Δείτε  ΕΔΩ το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ

Δείτε  ΕΔΩ το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ  –  ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Δείτε  ΕΔΩ το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Δείτε  ΕΔΩ το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δείτε  ΕΔΩ το ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

—————12 3