Παραμυθιά, Τρίτη 11 Απριλίου 2023

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  04/2023

Η ΑΜΚΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3 ανακοινώνει την πρόθεσή της για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Σουλίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5002182, η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» – Άξονας προτεραιότητας 05 – ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (ΕΣΠΑ 2014-2020)  (Κωδ. Πρόσκλησης: 27/2016 – Α/Α/ ΟΠΣ: 1564) και συγκεκριμένα για τις εξής θέσεις:

  • Κωδ.101. ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Συντονιστής), 1 άτομο

Απαραίτητα δικαιολογητικά: Συμπληρωμένη Αίτηση, Ταυτότητα, αντίστοιχος τίτλος σπουδών/ εκπαίδευσης, δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας, πιστοποιητικά για τα λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια (Βεβαίωση ΔΥΠΑ ανεργίας πρόσφατη κλπ). Για τη θέση με κωδικό 101 είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ & Άριστη γνώση Αγγλικών.

Παρακαλούμε διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση & τα παραρτήματα όπως έχουν αναρτηθεί στην παρούσα ανακοίνωση . Δεν δίνονται τηλεφωνικώς διευκρινίσεις για την συμπλήρωση των αιτήσεων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση και η αίτηση είναι αναρτημένες και στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σουλίου. Οι Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές σε κλειστό φάκελο, αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο,  ώρες 10.00 με 12.00, στην ακόλουθη διεύθυνση υπόψη κας Ντούμα Έρρικας:

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3 ΑΜΚΕ

Διεύθυνση:Γαρδίκι, Δήμου Σουλίου, τ.κ. 46200
Τηλ/Fax: 210 2718039
E-mail: info@3ts.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ ΣΟΧ_Κ3_3_ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ_v1_5_230411_FINAL

Παράρτημα_1_ΗΥ_230403

Παράρτημα_2_Ξ.Γ._230411

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Περιγραφή θέσεων_2_230403

parartima_misthodosia_3_230410

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ-ΣΟΧ-ΟΔΗΓΙΕΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 5_230411