Η Κοιν.Σ.Επ «ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΗΣ»  είναι μια επιχείρηση που δημιουργήθηκε από ανέργους της Πάτρας  με σκοπό την εξειδικευμένη και ποιοτική παροχή εργασίας, ώστε να διασφαλίζεται υψηλός συντελεστής παραγωγικότητας με την παράλληλη τήρηση των κανόνων ασφαλούς εργασίας, σε καλλιεργητικές μονάδες παραγωγής αγροτικών προϊόντων.

Απευθύνεται σε οργανωμένες και μη μονάδες Κλασικής και Βιολογικής καλλιέργειας, τόσο σε επιχειρήσεις θερμοκηπίων, όσο και σε μεμονωμένους καλλιεργητές που λειτουργούν σε συνθήκες συμβολαιακής αλλά και ελεύθερης γεωργίας.

Στοχεύει να αξιοποιήσει τεράστιες εκτάσεις που παραμένουν σήμερα ανεκμετάλλευτες, και χρόνο με τον χρόνο οδηγούν σε ερήμωση την Ελληνική ύπαιθρο.

Ιδιαίτερη ομάδα στόχο αποτελούν όσοι είναι ιδιοκτήτες καλλιεργήσιμης γης που δεν προβαίνουν σε κάποιου είδους καλλιέργεια ή αξιοποίηση των εκτάσεών τους, είτε λόγω αδυναμίας που εντοπίζεται στην έλλειψη χρόνου για την επιμέλεια και την επιστασία της καλλιέργειας, είτε στην έλλειψη των απαιτούμενων πόρων, μέσων και εργαλείων για την παραγωγή, είτε στην έλλειψη καλλιεργητικής εμπειρίας και γνώσεων για την πραγματοποίηση της,

Η  Κοιν.Σ.Επ «ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΗΣ»  καταβάλλει ειδική μέριμνα για την ασφάλιση και ασφάλεια των εργαζομένων και την εξειδικευμένη εκπαίδευση των στελεχών της.

Η  Κοιν.Σ.Επ «ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΗΣ»   παρέχει ασφαλής και ποιοτικές υπηρεσίες  με ιδιαίτερα ευνοϊκούς οικονομικούς όρους ενώ παράλληλα υποστηρίζει τεχνικά τον καλλιεργητή να επιτύχει τους ποιοτικούς στόχους που επιβάλει η σύγχρονη αγορά, μεγιστοποιώντας έτσι το ποσοτικό, το ποιοτικό κατ΄επέκταση το οικονομικό αποτέλεσμα της καλλιέργειας.

Στο πλαίσιο του κοινωνικού ρόλου που καλούνται να διαδραματίσουν οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, η Κοιν.Σ.Επ «ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΗΣ» στοχεύει στην ενεργοποίηση του πράσινου σημείου για την Αγροτική περιβαλλοντική προστασία και την Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική εναλλακτική διαχείριση των επικίνδυνων και γενικώς όλων των στερεών και υγρών  αγροτικών αποβλήτων.

  • Στήριξη των υφιστάμενων επικρατουσών, παραδοσιακών, βιολογικών καλλιεργειών
  • Ανάπτυξη νέων και εναλλακτικών καλλιεργειών.
  • Πειραματικές καινοτομικές καλλιέργειες
  • Βιολογικές και οικολογικές καλλιέργειες
  • Διαμόρφωση κατάλληλου, φιλικού και παρακινητικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος προσέλκυσης νέων ελλήνων αγροτών
  • Αγροτική περιβαλλοντική προστασία. Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική εναλλακτική διαχείριση επικίνδυνων και μη στερεών και υγρών αγροτικών αποβλήτων
  • Πράσινο Αγροτικό Σημείο. Εταιρική κοινωνική ευθύνη
  • Αξιοποίηση ανεκμετάλλευτων αγροτικών εκτάσεων
  • Καταπολέμηση της μαύρης και ανασφάλιστης εργασίας

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το ενημερωτικό φυλλάδιο της Κοιν.Σ.Επ “ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΗΣ” εδώ.