Αθήνα, 28/04/2017
Αριθμ. Πρωτ.: 133

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Στη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής σήμερα 28/04/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 συνήλθαν τα μέλη του ΔΣ σε συνεδρίαση στα γραφεία της εταιρείας, οδός Πέλλης 2 Νέα Φιλαδέλφεια, και αναρτήθηκε στο site της εταιρείας (www.3ts.gr) με το παρόν πρακτικό ο Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας της υπ’αριθμ. ΣΟΧ 1/Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την κάλυψη των θέσεων: 1 ατόμου ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού Προσωπικού και 1 ατόμου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Σουλίου.

Το προσωπικό θα προσληφθεί για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Σουλίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5002182, η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» – Άξονας προτεραιότητας 05 – ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (ΕΣΠΑ 2014-2020)  (Κωδ. Πρόσκλησης: 27/2016 – Α/Α/ ΟΠΣ: 1564).

Κατά του πίνακα επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης του.

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται απευθείας στην ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3 ΑΜΚΕ.
Διεύθυνση: Μιαούλη 7 & Παναγή Τσαλδάρη 24, 15122 Μαρούσι Αττικής, για να εξεταστεί.

 

Οι υπογράφοντες του πρακτικού

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ                                                                            Τα μέλη

             Νικόλαος Δημητριάδης                                                           Κων/νος Οικονομόπουλος

                                                                                                                      Νεφέλη Δημητριάδη

Δείτε ΕΔΩ  τον πίνακα κατάταξης και την βαθμολογία.

1 2 3