Η «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την υλοποίηση του έργου με τίτλο  «Παροχή Υπηρεσιών Μέτρησης Κοινωνικού Αποτυπώματος» στο πλαίσιο του έργου Investment Development and Empowerment Action – “IDEA”» (Παραδοτέο 5.4.1) προϋπολογισμού 12.096,77 € πλέον ΦΠΑ 24% (ΦΠΑ: 2.903,23.€ – Προϋπολογισμός συμ/νου ΦΠΑ: 15.000,00€)

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι τις 28/02/2020 με ενδεχόμενο παράτασης.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13/11/2019 και ώρα 12:00 μ.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 14/11/2019 και ώρα 11:00 π.μ.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως, με courier ή ταχυδρομείο, αλλά θα πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο του φορέα έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα.

Για το Τεύχος της Διακήρυξης πατήστε εδώ.