Η «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ»

Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό συνολικού προϋπολογισμού 50.207,70 ευρώ (συμ/νου ΦΠΑ 24%) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το έργο με τίτλο:

«Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου LOCAL CLUSTERS & SOCIAL ENTERPRISES INCUBATORS IN THE FIELDS OF CULTURE / TOURISM & FOLK TRADITION “InClust”», το οποίο εντάσσεται στο INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE – ALBANIA 2014-2020”

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του ν. 4412/16 (Συνοπτικός Διαγωνισμός) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δέκα πέντε (15) μήνες.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 23/10/2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως, με courier ή ταχυδρομείο, αλλά θα πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο του φορέα έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα.

Για το Τεύχος της Διακήρυξης πατήστε εδώ.