Σε δυo focus group, για τον καινοτόμο Μηχανισμό Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, που διοργανώθηκαν από  την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στις 10 Φεβρουαρίου 2023, με βασικούς πυλώνες αναφοράς την υγεία και την κοινωνική μέριμνα καθώς και τις τεχνολογίες ΤΠΕ, έλαβε μέρος η  ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΚΕ 3ts.gr | Κοινωνία 3/3 μέσω της δομής της στην Πάτρα WESTERN GREECE SOCIAL HUB.

Ο Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στόχο έχει τον συγκερασμό, την επεξεργασία και την οπτικοποίηση στατιστικών δεδομένων και αναλύσεων που αφορούν στην εξέλιξη των επαγγελμάτων και των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, όπως επίσης και την προσφορά και τη ζήτηση δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Το έργο εντάσσεται στην πράξη «Δημιουργία Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του ΕΠ Δυτική Ελλάδα 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων», με Δικαιούχο της πράξης την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (Δι.Α.Π.) και Ανάδοχο του έργου την εταιρεία EEO Group Α.Ε..