Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου «Εξωτερικές Υπηρεσίες SUSTCULT – Μέρος Ι» στο πλαίσιο του έργου «SUSTCULT: Achieving sustainability through an intergrated approach to management of cultural heritage»

Εθνικό/Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία  

«SOUTH EAST EUROPE»

Φορέας χρηματοδότησης INTERREG IVC
Προϋπολογισμός Έργου 600.000 €
Προϋπολογισμός ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3 13.530,00 €
Ομάδα/-ες Στόχου Το σύνολο των κατοίκων της Λαυρεωτικής
Σύντομη Περιγραφή του έργου Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός δικτύου από 15 τοπικούς και περιφερειακούς φορείς με στόχο την εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων για την αναμόρφωση και την μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε περιοχές αστικής ανάπλασης σε όλη την Ευρώπη.
Σύντομη Περιγραφή του ρόλου της

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3

Συμμετοχή στην εκπόνηση του επιχειρησιακού σχεδίου για την περιοχή της Λαυρεωτικής