Το Έργο “HomedotOld – HOME services aDvancing the sOcial inTeractiOn of eLDerly people”  υλοποιείται στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας AAL-2009-2. Το θεματικό αντικείμενο της Πρόσκλησης αφορά σε: “Λύσεις βασισμένες σε Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών και Internet για τη προαγωγή της κοινωνικής συμμετοχής/δραστικότητας των Ηλικιωμένων”

Εθνικό/Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία Κοινοτικής Πρωτοβουλίας AAL-2009-2
Φορέας χρηματοδότησης Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠρόγραμμαAmbient Assisted Living – AAL)
Απόφαση Έγκρισης 21.10.2011 / Αρ. Πρωτ. 12395
Προϋπολογισμός Έργου 3,257,158.00
Προϋπολογισμός ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3 101.850,00 €
Ομάδα/-ες Στόχου Ηλικιωμένοι μέλη ευπαθών κοινωνικά ομάδων
Ημερομηνία έναρξης – λήξης 01/01/2011 – 30/06/2012
Σύντομη Περιγραφή του έργου –    Παροχή   μιας    κατάλληλης τηλεοπτικής πλατφόρμας βασισμένης στις υπάρχουσες τεχνολογίες σε διάφορες   τοποθεσίες   των εταίρων για την υποστήριξη των υπηρεσιών που περιγράφονται παραπάνω προωθώντας την κοινωνική αλληλεπίδραση των ηλικιωμένων.

–    Η   παροχή υπηρεσιών     που     επιτρέπουν     στους ηλικιωμένους να παραμείνουν κοινωνικά δραστήριοι, συμπεριλαμβανομένης     της     υπηρεσίας «κοινωνικής εργασίας» και της «εξατομικευμένοι τίτλοι ειδήσεων”

–    Η παροχή υπηρεσιών για τη γεφύρωση αποστάσεων και στήριξη        του  ρόλου των  ηλικιωμένων, συμπεριλαμβανομένης  της  υπηρεσίας «τηλεδιάσκεψη», της υπηρεσίας “φωτογραφίες, βίντεο, ανταλλαγή εμπειριών» και της υπηρεσίας «έξυπνο ημερολόγιο”

Σύντομη Περιγραφή του ρόλου τηςΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3 –    Η   ανάπτυξη   και εγκατάσταση   του     δοκιμαστικού πρωτοτύπου     του     HOMEdotOLD     και   η εκτέλεση δοκιμών σε   πιλοτικές   περιοχές   με   τη συμμετοχή πραγματικών ηλικιωμένων χρηστών. Ο στόχος της πιστοποίησης λειτουργίας του πρωτοτύπου θα είναι διττός:

–    Να   επαληθεύσει     την     αποτελεσματικότητα   της πλατφόρμας και των προτεινόμενων υπηρεσιών αναφορικά με την αποδοχή τους από τους τελικούς χρήστες, προκειμένου να αναπτυχθεί ένα πλήρως λειτουργικό, προσαρμόσιμο και άκρως αποδεκτό σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς πρωτότυπο.

–    Να επαληθεύσει την αποδοχή της πλατφόρμας και των προτεινόμενων     υπηρεσιών   από     τη   σκοπιά της αγοράς, αξιολογώντας την εκτιμώμενη αγοραστική της διείσδυση   και   τη   δυνατότητα  για   μια  ευρύτερη εξάπλωση της οραματιζόμενης πλατφόρμας