Βασικός στόχος του σχεδίου δράσης είναι η δημιουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων αλλά και κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων.

Εθνικό/Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία  

ΤΟΠΣΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Φορέας χρηματοδότησης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
Προϋπολογισμός Έργου 350.000,00 €
Προϋπολογισμός ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3 31.920,00 €
Ομάδα/-ες Στόχου Άνεργοι, Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, Νέοι Επιστήμονες
Ημερομηνία έναρξης – λήξης 9/2013 – 12/2015
Σύντομη Περιγραφή του έργου Βασικός στόχος του σχεδίου δράσης είναι η δημιουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων αλλά και κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα προβλέπεται η δημιουργία   είκοσι   (20)   νέων επιχειρήσεων και δύο   (2) Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων. Η πρώτη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση θα αφορά στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικού – προνοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού όπως οι ηλικιωμένοι, τα βρέφη, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις αλλά και καθαρισμού εσωτερικών & εξωτερικών χώρων. Η δεύτερη θα αφορά στην παραγωγή και διάθεση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων σε συνδυασμό με αγροτουριστικές δραστηριότητες. Παράλληλα θα επιχειρηθεί και η προώθηση στην απασχόληση μιας   ομάδας   τριάντα   (30)    ωφελουμένων οι   οποίοι   θα προετοιμαστούν     κατάλληλα μέσω  κατάρτισης    και συμβουλευτικής υποστήριξης.
Σύντομη Περιγραφή του ρόλου της

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3

  • Σύνταξη business plan για τις κοινωνικά συνεταιριστικές επιχειρήσεις
  • Εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής, αξιολόγησης, έρευνας και πληροφόρησης για την εκκίνηση και ανάπτυξη κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων
  • Ενθάρρυνση συνεργασίας κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων μ’ άλλες επιχειρήσεις, δημιουργία clusters επιχειρήσεων και επιχειρηματικών αλυσίδων, προώθηση προϊόντων, οδηγίες και υποστήριξη για συμμετοχής σε εκθέσεις& Ιστοσελίδες
  • Οργάνωση Διαδικασίας Επιλογής των ωφελουμένων και διάγνωσης των αναγκών τους για τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις
  • Υποστήριξη και Παρακολούθηση των Ωφελουμένων για

3 μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης

  • Παροχή υποστήριξης και διευκόλυνση των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων σε θέματα νομικά, εργασιακά, φορολογικά, διοικητικά & χρηματοοικονομικά
  • Διάγνωση των αναγκών των ωφελουμένων που θα προωθηθούν στην απασχόληση
  • Λειτουργία γραφείου υποστήριξης ωφελουμένων που θα προωθηθούν στην απασχόληση
  • Υποστήριξη και Παρακολούθηση των Ωφελουμένων για 3    μήνες   μετά   την   τοποθέτησή  τους   σε   θέση απασχόλησης
  • Δικτύωση