«Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης για τον κλάδο Επισκευαστών Αυτοκινήτου»

Εθνικό/Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία  

ΤΟΠΣΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Φορέας χρηματοδότησης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
Προϋπολογισμός Έργου 390.000,00 €
Προϋπολογισμός ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3 30.900,00 €
Ομάδα/-ες Στόχου Άνεργοι, Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, Νέοι Επιστήμονες
Ημερομηνία έναρξης – λήξης 10/2013 – 12/2015
Σύντομη Περιγραφή του έργου Το σχέδιο δράσης της Α.Σ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» στοχεύει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ανάπτυξη νέας επιχειρηματικότητας (δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, συνεταιρισμών, νέων επιχειρήσεων) στους τομείς:

–    Της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων του κλάδου και ασφαλιστικών εταιρειών.

–    Της διαχείρισης των αποβλήτων που παράγονται από τις επιχειρήσεις του κλάδου.

– Των      νέων    σύγχρονων   συνεργείων   επισκευής αυτοκινήτων με χρήση νέων τεχνολογιών

Σύντομη Περιγραφή του ρόλου της

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3

  • Σύνταξη business plan για κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση & συνεταιρισμό.
  • Εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής, αξιολόγησης, έρευνας και πληροφόρησης για την εκκίνηση και ανάπτυξη κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Υποστήριξη για ένταξη σε επιχορηγούμενα προγράμματα
  • Ενθάρρυνση συνεργασίας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης και συνεταιρισμού μ’ άλλες επιχειρήσεις, δημιουργία clusters επιχειρήσεων και επιχειρηματικών αλυσίδων, προώθηση προϊόντων, οδηγίες και υποστήριξη για συμμετοχής σε εκθέσεις – Mentoring
  • Διαδικασία Διάγνωσης αναγκών των ωφελουμένων για την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση και τον συνεταιρισμό
  • Υποστήριξη και Παρακολούθηση των Ωφελουμένων για

3 μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων – Follow up

  • Παροχή υποστήριξης και διευκόλυνση των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων σε θέματα νομικά, εργασιακά, φορολογικά, διοικητικά & χρηματοοικονομικά
  • Διαδικασία Διάγνωσης των αναγκών των ωφελουμένων που θα προωθηθούν στην απασχόληση