Βασικός στόχος του σχεδίου δράσης είναι η δημιουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων αλλά και μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης.

Εθνικό/Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία  

ΤΟΠΣΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

Φορέας χρηματοδότησης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου

Δυναμικού»

Προϋπολογισμός Έργου 176.500,00 €
Προϋπολογισμός ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3 14.087,50 €
Ομάδα/-ες Στόχου Άνεργοι, Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, Νέοι Επιστήμονες
Ημερομηνία έναρξης – λήξης 9/2013 – 12/2015
Σύντομη Περιγραφή του έργου Βασικός στόχος του σχεδίου δράσης είναι η δημιουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων αλλά και μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης. Ειδικότερα προβλέπεται η δημιουργία δέκα πέντε (15) νέων επιχειρήσεων και μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης η οποία θα αφορά στην παραγωγή και διάθεση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων σε συνδυασμό με αγροτουριστικές δραστηριότητες. Παράλληλα θα επιχειρηθεί και η προώθηση στην απασχόληση μιας ομάδας δέκα πέντε (15) ωφελουμένων οι οποίοι θα προετοιμαστούν κατάλληλα μέσω κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης. Για την επίτευξη των στόχων του σχεδίου θα αξιοποιηθούν το σύνολο των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΕΣΠΑ όπως δράσεις των ΠΕΠ, του Υπουργείου Ανταγωνιστικότητας & Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και του ΟΑΕΔ (ΝΘΕ, ΝΕΕ).
Σύντομη Περιγραφή του ρόλου της ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3 Σύνταξη business plan για τις κοινωνικά συνεταιριστικές επιχειρήσεις

• Εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής, αξιολόγησης, έρευνας και πληροφόρησης για την εκκίνηση και ανάπτυξη της κοινωνικής συνεταιριστικης επιχείρησης

• Ενθάρρυνση συνεργασίας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης μ’ άλλες επιχειρήσεις, δημιουργία clusters επιχειρήσεων και επιχειρηματικών αλυσίδων, προώθηση προϊόντων, οδηγίες και υποστήριξη για συμμετοχής σε εκθέσεις

• Δημιουργία Ηλεκτρονικού Καταστήματος

• Οργάνωση Διαδικασίας διάγνωσης των αναγκών των ωφελουμένων για την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση

• Υποστήριξη και Παρακολούθηση των Ωφελουμένων για 3 μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης

• Παροχή υποστήριξης και διευκόλυνση των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων σε θέματα νομικά, εργασιακά, φορολογικά, διοικητικά & χρηματοοικονομικά

• Ευαισθητοποίηση & Ενεργοποίηση Εργοδοτών σε ζητήματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης