Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΚΕ απευθύνει ανοικτή πρόσκληση προς όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν δραστηριοποιηθούν στο χώρο της Κοινωνικής Οικονομίας στο Νομό Ιωαννίνων και ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για θέματα χρηματοδοτήσεων, κοινωνικών επενδύσεων και νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, να δηλώσουν τη  συμμετοχή τους στο έργο Investment Development and Empowerment Action με το ακρωνύμιο IDEA.

Στο πλαίσιο του έργου, μέσω συμβουλευτικών (capacity building), αλλά και εκπαιδευτικών δράσεων, θα υποστηριχτούν δυνητικοί λήπτες κοινωνικών επενδύσεων (Φορείς Κοινωνίας των Πολιτών, Σύλλογοι, Σωματεία, ΑΜΚΕ, Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. κλπ), ενώ για δύο (2) κοινωνικές επενδύσεις οι οποίες θα επιλεγούν μέσω ανοιχτής διαδικασίας, θα υπάρξει υποστήριξη και για την εύρεση χρηματοδότησης. 

Οι κοινωνικές επενδύσεις, τις οποίες το έργο IDEA ενισχύει και υποστηρίζει, αφορούν σε δράσεις με σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο (Άρθρο 2, Ν. 4430/2016).

Φορείς αυτών των κοινωνικών επενδύσεων στο πλαίσιο του έργου δύνανται να είναι:

  • Μη κερδοσκοπικοί φορείς που δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο (σύλλογοι, σωματεία, ΑΜΚΕ, κλπ)
  • Κοινωνικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο αντίστοιχο μητρώο του Υπουργείου Εργασίας (Ν. 4430/2016)
  • Υπό σύσταση Κοινωνικές Επιχειρήσεις
  • Άτυπες (χωρίς νομική μορφή) ομάδες κινήσεις πολιτών σε τοπικό επίπεδο

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου IDEA, στο Νομό Ιωαννίνων θα:

  • γίνει καταγραφή όλων των φορέων της Κοινωνικής Οικονομίας με στόχο την αξιολόγηση της δυνητικής προσφοράς και ζήτησης για κοινωνικές επενδύσεις
  • παρασχεθεί δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη στους δυνητικούς λήπτες κοινωνικών επενδύσεων από εξειδικευμένους επαγγελματίες και επιστήμονες
  • διοργανωθούν ανοικτές εκπαιδευτικές επισκέψεις, με σκοπό την κατανόηση της κατάστασης στην αγορά των κοινωνικών επενδύσεων και την κεφαλαιοποίηση προηγούμενων εμπειριών συνεργασίας
  • διοργανωθούν συναντήσεις ειδικών (focus groups) τόσο από το χώρο της ζήτησης όσο και της προσφοράς χρηματοδότησης κοινωνικών επενδύσεων, για μια ελεύθερη συζήτηση, με στόχο να καταγραφούν σχετικές  εμπειρίες, απόψεις και προτάσεις
  • διοργανωθούν συναντήσεις δικτύωσης μεταξύ κοινωνικών επενδυτών (Δημόσιοι Φορείς, Ιδρύματα, Τράπεζες, Επιχειρήσεις, κλπ) και υποψήφιων ληπτών κοινωνικών επενδύσεων.

Προκειμένου να αποκτήσει η ομάδα έργου του IDEA μια εικόνα των δραστηριοτήτων, της δυναμικής, αλλά και των αναγκών των παραπάνω φορέων, τους καλεί να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΚΕ (www.3ts.gr). Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια (μαζί με τα όποια τυχόν επισυναπτόμενα αρχεία) παρακαλούμε να αποστέλλονται στο: secretary@3ts.gr, υπόψη κας Άλκηστης Καραλή. Παρακαλούμε στο θέμα του e-mail να αναφέρετε την επωνυμία του φορέα σας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής είναι η 31η Μαρτίου 2019.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Για οποιαδήποτε ερώτηση – διευκρίνιση αναφορικά με τις δράσεις και το περιεχόμενο του έργου IDEA, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Άλκηστις Καραλή (Τηλ.: 211-7057627, e-mail: secretary@3ts.gr)

Για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΚΕ

Ο Γενικός Γραμματέας,
Κων/νος Οικονομόπουλος

Επισυνάπτονται:
1) Σύντομη περιγραφή του έργου IDEA
2) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΡΕΩΝ στο έργο IDEA