ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την επιλογή Διαχειριστή Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου (Project & Financial Manager) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Έργου “IDEA”
«Investment Development and Empowerment Action»,
το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020”.

 

Η ΑΜΚΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ,  

Ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση έργου ορισμένης χρονικής διάρκειας και έως τις 29/02/2020 με φυσικό πρόσωπο για τη συμμετοχή του ως μέλος της ομάδας υλοποίησης του Έργου με τίτλο “IDEA” «Investment Development and Empowerment Action», το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020”. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε την Αναλυτική Ανακοίνωση:

Αναλυτική Πρόσκληση

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος