Η «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ»

Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό συνολικού προϋπολογισμού 44.900,40 ευρώ (συμ/νου ΦΠΑ 24%)  για το έργο με τίτλο: «Δράσεις Διάχυσης, Marketing & Οργάνωσης Εκδηλώσεων στο πλαίσιο του έργου AGRIFARM», το οποίο εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020”.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του ν. 4412/16 (Συνοπτικός Διαγωνισμός) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι τις 27/02/2021 με ενδεχόμενο παράτασης.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 03/07/2019 και ώρα 13:00.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως, με courier ή ταχυδρομείο, αλλά θα πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο του φορέα έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα.

Για το Τεύχος της Διακήρυξης πατήστε εδώ.

Συνημμένα αρχεία:
Υπόδειγμα Πίνακα Έργων
Υπόδειγμα Βιογραφικών Μελών Ομάδας Έργου
Υπόδειγμα Υ.Δ. Μελών Ομάδας Έργου
Υπόδειγμα Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Υπόδειγμα ΤΕΥΔ