Προγράμματα Χρηματοδότησης

Τέσσερα (4) νέα προγράμματα για υπό ίδρυση (100% χρηματοδότηση) αλλά και υπάρχουσες (έως 50% χρηματοδότηση)  Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3 δραστηριοποιείται δυναμικά από το 2012 στον κλάδο της κοινωνικής οικονομίας με έμφαση στην κοινωνική επιχειρηματικότητα. Έχει πρωτοστατήσει στη δημιουργία καινοτόμων κοινωνικών επιχειρήσεων (KOIN.Σ.ΕΠ.) σε όλη την Ελλάδα, έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και έχει διοργανώσει δεκάδες ενημερωτικές εκδηλώσεις για την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας. Είναι μέλος της Π.Ε.Σ.Κ.Ο. (Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας) και ένας από τους βασικούς συνδιοργανωτές του «Ανοικτού Συνεδρίου Κοινωνίας των Πολιτών για την Κοινωνική Οικονομία» το οποίο θα γίνει τον Ιούνιο του 2016 στην Αθήνα. Διαθέτει στελέχη από διαφορετική επαγγελματική αφετηρία αλλά κοινούς στόχους, οράματα και αρχές όσο αφορά στη κοινωνική συνοχή και την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

Στις 11/2/2016 ανακοινώθηκαν επίσημα από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού τέσσερα (4) νέα προγράμματα χρηματοδότησης για υπό σύσταση αλλά και υπάρχουσες επιχειρήσεις.  Για πρώτη φορά πέρα από τις παραδοσιακές μορφές επιχειρηματικότητας, τα προγράμματα αυτά υποστηρίζουν και ενισχύουν και τη σύσταση / αναβάθμιση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.).

Ειδικότερα τα προγράμματα αυτά είναι:

 1. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα. Χρηματοδοτεί 100%, μέχρι προϋπολογισμού 60.000 ευρώ τη σύσταση Κοιν.Σ.Επ. η οποία θα αποτελείται από ανέργους ή ατομικούς επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών. Εντάσσονται επιχειρηματικές ιδέες για Κοιν.Σ.Επ. με καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια στους παρακάτω κλάδους:
  • Αγροδιατροφή
  • Ενέργεια
  • Πολιτιστικές – Δημιουργικές Βιομηχανίες
  • Εφοδιαστική Αλυσίδα
  • Περιβάλλον
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
  • Υγεία – Φάρμακα
  • Υλικά – Κατασκευές
 2. Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: Χρηματοδοτεί 100%, μέχρι προϋπολογισμού 50.000 ευρώ τη σύσταση Κοιν.Σ.Επ. η οποία θα αποτελείται από ανέργους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.
 3. Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές: Χρηματοδοτεί μέχρι 50%, και μέχρι προϋπολογισμού 200.000 ευρώ υπάρχουσες Κοιν.Σ.Επ. που έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015. Εντάσσονται λειτουργούσες Κοιν.Σ.Επ. με επιχειρηματικά σχέδια στους παρακάτω κλάδους:
  • Αγροδιατροφή
  • Ενέργεια
  • Πολιτιστικές – Δημιουργικές Βιομηχανίες
  • Εφοδιαστική Αλυσίδα
  • Περιβάλλον
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
  • Υγεία – Φάρμακα
  • Υλικά – Κατασκευές
 4. Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών: Χρηματοδοτεί μέχρι 50%, και μέχρι προϋπολογισμού 150.000 ευρώ υπάρχουσες Κοιν.Σ.Επ. που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα, έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015 και απασχολούν κατά μέσο όρο τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων είναι μέχρι 24 μήνες.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3 έχει δημιουργήσει μια ομάδα αξιόλογων επαγγελματιών από διάφορους χώρους με κοινό χαρακτηριστικό τους τη γνώση του χώρου της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν στους νέους αλλά και στους υφιστάμενους κοινωνικούς επιχειρηματίες μια σειρά ολοκληρωμένων υπηρεσιών όπως:

   • Από κοινού σχεδιασμός της επενδυτικής πρότασης σε επιλέξιμους ΚΑΔ και τομείς της κάθε πρόσκλησης
   • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα προβολής και δικτύωσης της κοινωνικής επιχείρησής
   • Εκπόνηση και υλοποίηση ολοκληρωμένων σχεδίων προβολής και δικτύωσης
   • Διαχείριση της υλοποίησης του έργου (τεχνική υποστήριξη)
   • Κατάρτιση ενός ρεαλιστικού και καινοτόμου επιχειρηματικού σχεδίου
   • Ολοκληρωμένη υποστήριξή στα πρώτα βήματα σύστασης της Κοιν.Σ.Επ. (σύνθεση της ιδρυτικής ομάδας, σύνταξη καταστατικού και υποβολή στο μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας, έναρξη στη Δ.Ο.Υ.)
   • Υπηρεσίες λογιστικής και νομικής υποστήριξης, οργάνωσης και διοίκησης της Κοιν.Σ.Επ.
   • Συμβουλευτική, mentoring, coaching
   • Συμβουλευτικές υπηρεσίες ανάπτυξης πελατολογίου,
   • Υπηρεσίες σύνταξης marketing plan και σχεδίου προώθησης πωλήσεων (promotion plans), σχεδιασμό λογοτύπων
   • Υπηρεσίες σχεδιασμού και απόκτησης πιστοποιητικού συστήματος ποιότητας (όπου απαιτείται)
   • Εκπαίδευση των μελών σε θέματα Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας και κατάρτιση σε θέματα νομικά, φορολογικά, διοικητικά, χρηματοοικονομικά κλπ

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα, στους παρακάτω συνδέσμους:

Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για μια πρώτη συνάντηση γνωριμίας, μπορείτε να επικοινωνείτε με:

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3 ΑΜΚΕ
Τηλ: 211 7057627 E-mail: info@3ts.gr
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: κος Κων/νος Οικονομόπουλος

Μπορείτε να κατεβάσετε αυτό το Δελτίο Τύπου πατώντας εδώ.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!