Εδώ θα βρείτε όλα τα έργα μας.

Eπικεφαλής εταίρος της σύμπραξης για την υλοποίηση του έργου EUROPEAN DIGITAL BOOTCAMPS (EDIBO) στο πλαίσιο της υπ’ αριθμόν 2017-1 πρόσκλησης του EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment (2018 – 2021)

Υλοποίηση σε συνεργασία με το Δήμο Ιθάκης του έργου με τίτλο  Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ιθάκης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020».

Συμμετοχή ως Εταίρος της σύμπραξης για την υλοποίηση του έργου Social Agribusiness and Farmworkers Cooperatives – AGRIFARM στο πλαίσιο του Πρoγράμματος Interreg V-A “Greece-Italy 2014-2020”

Συμμετοχή ως Εταίρος της σύμπραξης για την υλοποίηση του έργου  Investment Development and Empowerment Action (IDEA) στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του Interreg IPA II Cross-Border Cooperation Programme “Greece-Albania 2014-2020”.

Συμμετοχή ως Εταίρος της σύμπραξης για την υλοποίηση του έργου LOCAL CLUSTERS & SOCIAL ENTERPRISES INCUBATORS IN THE FIELDS OF CULTURE/TOURISM & FOLK TRADITION, (InClust) στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του Interreg IPA II Cross-Border Cooperation Programme “Greece-Albania 2014-2020”.

Συμμετοχή ως εταίρος της σύμπραξης για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου  ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, (Re-Tour) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020».

Υλοποίηση του έργου με τίτλο Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου Δήμου Σουλίου – Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Συμμετοχή ως εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ» για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου «Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας της Αγιάς» στο πλαίσιο των Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» (ΕΣΠΑ 2007-2013).

Συμμετοχή ως εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΩ» για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ» στο πλαίσιο των Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» (ΕΣΠΑ 2007-2013).

Συμμετοχή ως εταίρος στην «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης για τον κλάδο Επισκευαστών Αυτοκινήτου» στο πλαίσιο των Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡaΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» (ΕΣΠΑ 2007-2013).

Διοργάνωση, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, εκδήλωση με θέμα την Κοινωνική Οικονομία & την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν τα θεσμικά πλαίσια και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, καθώς και καλές πρακτικές από Κοινωνικές Επιχειρήσεις που έχουν δημιουργηθεί και λειτουργούν στην Ελλάδα και συζητήθηκαν οι νέες ευκαιρίες, οι προοπτικές, τα προβλήματα και οι δυνατότητες για την Ήπειρο. Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα, Δευτέρα, 12/05/2014.

Ανάπτυξη module σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (WCGAG) για να εξυπηρετήσει ανάγκες πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες στα web sites τα οποία αναπτύσσει η εταιρεία GLOBITEL –  GLOBITEL  (2013 – 2014)

Εκπόνηση ενιαίων σχεδίων επιχειρηματικής προσαρμογής με έμφαση σε προτάσεις για αναδιοργάνωση, ανασχεδιασμό διαδικασιών & τεχνολογική αναβάθμιση, σχεδιασμό & διαφοροποίηση προϊόντων & υπηρεσιών για 50 δικαιούχους στο πλαίσιο της πρόσκλησης Β΄ “Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων Μικρών Κ& Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, που απασχολούν 1 – 49 άτομα, εντός της Οικονομικής Κρίσης” (ΕΠΑΝΑΔ-ΕΣΠΑ 2007-2013) – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ε.Π.Ε. (2013 – 2014)

Δυνατότητες Απασχόλησης στους Αγίους Αναργύρους Αττικής – QAS O.E. (2014)

Μελέτη προτύπου ΕΚΕ για τον Δήμο Αγίων Αναργύρων Αττικής – QAS O.E. (2014)

Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα Κοινωνικής Οικονομίας/Δράση ΙΙ & Διοργάνωση(2) δύο workshops στο πλαίσιο του έργου FESTIVAL FACTORY (ΤΟΠΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΕΣΠΑ 2007-2013,ΕΠAΝΑΔ) – “ΔΗΜΗΤΡΑ” ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Α.Ε. (2014)

Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα Κοινωνικής Οικονομίας/Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων/Δράση Β’ στο πλαίσιο του έργου ECO PELTA (ΤΟΠΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΕΣΠΑ 2007-2013,ΕΠAΝΑΔ) – BEE GROUP Α.Ε. (2014)

Εκπαίδευση του προσωπικού του ΚΕΚ PRACTICA σε θέματα διαχείρισης & συντονισμού, διάρκειας 70 ωρών στο παράρτημα των Ιωαννίνων και 160 ωρών στο παράστημα της Κέρκυρας στο πλαίσιο του έργου “Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση προσαρμοσμένο στις ανάγκες της  αγοράς εργασίας της Κέρκυρας” (ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠΑΝΑΔ) – Β.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ-PRACTICA ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2015)

Εκπόνηση μελέτης με τίτλο: “Μελέτη της τοπικής αγοράς εργασίας>> στο πλαίσιο της πράξης: “Γεφυρώνοντας το κενό-Αλληλεγγύη και υποστήριξη γυναικών” του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού” (2007-2013) – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε (2015)

HomedotOld – HOME services aDvancing the sOcial inTeractiOn of eLDerly people” το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας AAL-2009-2. Το θεματικό αντικείμενο της Πρόσκλησης αφορά σε: “Λύσεις βασισμένες σε Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών και Internet για τη προαγωγή της κοινωνικής συμμετοχής/δραστηριότητας των Ηλικιωμένων”. – Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας -Πρόγραμμα Ambient Assisted Living – AAL (2011 – 2013)

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΦΕΨΥ» (2011-2012)

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ Κ΄ ΕΝΗΛΙΚΩΝ «ΙΡΙΣ»». (2011 -2012)

Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SUSTCULT – ΜΕΡΟΣ Ι» στο πλαίσιο του έργου SUSTCULT: Achieving sustainability through an intergrated approach to management of cultural heritage στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG IVC (2011)

Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Διαρθρωτικής Προσαρμογής στο πλαίσιο του προγράμματος του ΟΑΕΔ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» Ε.Π «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» για τις εταιρείες: • ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΒΕΕ, • Γ. ΚΑΨΙΩΧΑΣ ΑΒΕΕ, • KOMOTEX A.E., • TEXNH A.E., • ΙΩΝΙΚΗ ΑΤΕΚΕ. – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ε.Π.Ε. (2013 – 2014)  (2011-2012)