Η Κοιν.Σ.Επ. “ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ” είναι μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που έχει ως στόχο την παροχή ενισχυτικής διδασκαλίας στα παιδιά αδύναμων οικονομικά οικογενειών. Το Κοινωνικό Φροντιστήριο στελεχώθηκε κυρίως από νεαρούς, άνεργους εκπαιδευτικούς και η διαδικασία ίδρυσης του έγινε χωρίς υπερβολική γραφειοκρατία.

Κεφάλαιο

Το αρχικό κεφάλαιο προήλθε κυρίως από ιδίους πόρους των ιδρυτικών μελών, από δωρεές καθώς και από τοπικούς φορείς.

Χρηματοδότηση

 • Πόροι μέσω Ε.Κ.Ε. (Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης) μεγάλων εταιρειών
 • Χορηγίες
 • Δωρεές
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Δίδακτρα (σημαντικά μειωμένα σε σχέση με τα δίδακτρα της αγοράς)

Το 5% από τα κέρδη, πηγαίνει για το για αποθεματικό της επιχείρησης, το 35% δίνεται επιπλέον στους εργαζομένους ως κίνητρο παραγωγικότητας, ενώ το 60% πηγαίνει για να καλύψει τις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης ή για την παραπέρα ανάπτυξή.

Λειτουργία

Η επιλογή των μαθητών γίνεται στη βάση κοινωνικών κριτηρίων. Η εσωτερική λειτουργία εμπίπτει στους κανόνες και τους νόμους της συμμετοχικής δημοκρατίας, ενώ, μέσω ανοιχτών συνελεύσεων συζητούνται γενικότερα προβλήματα της επιχείρησης.

Κίνητρα

 • Απαλλαγή από ασφαλιστικές εισφορές για τα απλά μέλη.
 • Αναπτύσσεται σε ένα χώρο που δεν υπάρχει ανταγωνισμός από την αγορά.
 • Οι επιχειρήσεις αυτές λόγω του κοινωνικού τους χαρακτήρα και οφέλους έχουν την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας.

 

Κοινωνικά οφέλη

Τα οφέλη της κοινωνίας από την δημιουργία τέτοιων επιχειρήσεων έγκειται στο γεγονός ότι:

 • Βοηθούν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες να μην αποκλειστούν από την κοινωνία
 • Κινητοποιούν για την λειτουργία τους, όλες τις κοινωνικές ομάδες να συμβάλουν από κοινού για το κοινό καλό, καλλιεργώντας μια κουλτούρα κοινωνικής αλληλεγγύης
 • Τα κέρδη επανεπενδύονται για την μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους